tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

egobating đến ego person