tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

Emphatic Fist đến empty batting average