tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

everybody poops đến Every time you masturbate, God kills a kitten.