tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Fashionably Drunk đến fashion statement