tìm từ bất kỳ, như là hipster:

Fashionably Drunk đến fashion statement