tìm từ bất kỳ, như là doxx:

Fashionably Drunk đến fashion statement