tìm từ bất kỳ, như là tbt:

Fashionably Drunk đến fashion statement