tìm từ bất kỳ, như là eight ball:

flying the Brazilian flag đến Flynnt