tìm từ bất kỳ, như là thot:

gambled 'n lost/lose đến gameday