tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Gary Day đến gas can of booze