tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

glass cage of privilege đến Glass Shoulder