tìm từ bất kỳ, như là slope:

glass bottom river boat đến glass purdah