Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

glass bastard đến Glass-of-Water-Theory