tìm từ bất kỳ, như là bae:

glass bastard đến glass of bitch