tìm từ bất kỳ, như là thot:

gogos string đến goiig