tìm từ bất kỳ, như là bias:

haurd đến Have a Flag