tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

hang out the back of đến Hang up the guns