tìm từ bất kỳ, như là thot:

hang out to dry đến hang up your spurs