tìm từ bất kỳ, như là pussy:

Hausfrau đến have a little sympathy for the jackass down south