tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

heinous act of compassion đến hejja