tìm từ bất kỳ, như là fleek:

heinous act of compassion đến hejja