tìm từ bất kỳ, như là demisexual:

hung ched đến hung like a toaster