tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

ilmo đến I love you more than a dog loves people food