tìm từ bất kỳ, như là swag:

I look ugly in this pic đến ilrrhrn