tìm từ bất kỳ, như là trill:

ilmy đến I love you, no homo