tìm từ bất kỳ, như là yeet:

I know I'm pretty đến Ilahn