tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:

ilocano đến I love you so much its retarded.