tìm từ bất kỳ, như là swag:

ilocano đến I love you so much its retarded.