tìm từ bất kỳ, như là swag:

ilmo đến I love you more than a dog loves people food