tìm từ bất kỳ, như là fleek:

ilmy đến I love you, no homo