tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

ILOA đến I Love You, Simple As