tìm từ bất kỳ, như là bae:

ilocano đến I love you so much its retarded.