tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

ilocano đến I love you so much its retarded.