tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

I love you but I'm not in love with you đến iluminada