tìm từ bất kỳ, như là doxx:

ilmo đến I love you more than a dog loves people food