tìm từ bất kỳ, như là pussy:

IT department đến ithinkwe'redoingcourseworktoday