tìm từ bất kỳ, như là smh:

it do what it do đến I thought you'd be bigger