tìm từ bất kỳ, như là dog in the bathtub:

IT department đến ithinkwe'redoingcourseworktoday