tìm từ bất kỳ, như là fleek:

I know I am but what are you? đến I lagged.