tìm từ bất kỳ, như là sex:

irks my nerves đến ironeno