tìm từ bất kỳ, như là swag:

It's okay, I'm a doctor! đến it's what i do