tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

it don't mean nothin` đến I thought we were friends