tìm từ bất kỳ, như là steppin on my dick:

it cost yoo fowty fie dorrah! đến I think I'm in love with you