tìm từ bất kỳ, như là fleek:

it does đến IT hits YOU