Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

Jesus Cryst đến Jesus is Savior