tìm từ bất kỳ, như là sex:

just a mess đến Just go on with your life