tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

just a mess đến Just go on with your life