tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Just another namecard đến Just handcuff my wrists to my ankles!