tìm từ bất kỳ, như là yeet:

just another kid đến just hit the damn ball