tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

Kiddicted đến kid guy