tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

Kiddi đến kid got offended