Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

Killin Dem Hoes đến kill my dog