tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

law school sober đến lax iced